Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel veri nedir?

Kişisel verinin genel kabul gören tanımı, “belirli veya kimliği belirlenebilir kişiye ilişkin bütün bilgiler” şeklindedir. Dolayısıyla kişiyle ilgili bütün bilgiler; adı, soyadı, doğum tarihi,mesleği, fotoğrafları, tuttuğu takım, hobileri, dini ve vicdani inançları kişisel veridir.

Elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerimin korunmasına ilişkin bir düzenleme var mı?

Elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına yönelik olarak mevcut düzenleme EHK’nın yeniden hazırlanarak 6639 sayılı Kanun ile yasalaştırılmış olan 51’inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak hazırlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında yer alan hükümlerdir. Bu hükümler kapsamında;

 • Kişisel verilerin; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlenmesi, doğru ve gerektiğinde güncel olması, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ile işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi ilkeleri benimsenmiştir.
 • Elektronik haberleşmenin ve ilgili trafik verisinin gizliliği esas olup, ilgili mevzuatın ve yargı kararlarının öngördüğü durumlar haricinde, haberleşmeye taraf olanların tamamının rızası olmaksızın haberleşmenin dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması, kesilmesi ve takip edilmesi yasaklanmıştır.
 • Elektronik haberleşme şebekelerinin haberleşmenin sağlanması dışında abonelerin/kullanıcıların terminal cihazlarında bilgi saklanması veya saklanan bilgilere erişim sağlanması amacıyla kullanılması, ilgili kişilerin bilgilendirilmeleri ve rızalarının alınması şartına bağlanmıştır.
 • Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin şebekelerinin, abonelerine/kullanıcılarına ait kişisel verilerin ve sundukları hizmetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla uygun teknik ve idari tedbirleri alması hususu düzenlenmiştir.
 • Hassas kişisel veri statüsünde olan trafik ve konum verilerinin yurt dışına çıkarılması ilgili kişilerin rızasına bağlanmıştır.
 • Elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerin konum verilerinin işlenmesinde abonelere bu verilerin işlenmesini reddetme imkânı sunmaları sağlanmış, insan yaşamı açısından hayati önem arz eden deprem, sel felaketi gibi afet ve acil durum şartlarında ise kişisel verilerin rıza aranmaksızın işlenebilmesi ve böylece en kısa zamanda müdahale imkânının sağlanması amaçlanmıştır.
 • Verilerin asgari ve azami saklanma sürelerine ilişkin yükümlülükler belirlenmiş, ayrıca olası ihtilaf durumlarının çözümüne ilişkin olarak kişisel verilerin işlenmesine yönelik abonelerin/kullanıcıların rızalarını gösteren kayıtların asgari abonelikleri süresince saklanması öngörülmüştür.
 • Tahsilata ilişkin riskin yönetilmesi ve kötü niyetli kullanımların önlenmesi amacıyla abonelerin elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik fatura tutarı ve ödeme bilgilerinin işletmeciler arasında paylaşılabilmesine imkân sağlanmıştır.
 • İşletmecilere, sistemlerini tehdit eden risk ve/veya veri ihlali olması durumunda, abone/kullanıcılara bilgi verme yükümlülüğü getirilmiştir.
 • Kişisel verilerin işlenmesi ve aktarımı hususlarında alınacak rıza ve yapılacak bilgilendirmelere ilişkin şartlar ve işletmeci yükümlülükleri belirlenmiştir.
 • Acil yardım çağrıları hariç olmak üzere abonelere/kullanıcılara numaranın gizlenmesi hakkının tanınması öngörülmüştür.
 • Otomatik çağrı yönlendirmeyi durdurma, ayrıntılı faturalarda numaraların gizlenmesi, abone/kullanıcıların daha önce alınan rızaları kapsamında işlenen kişisel verilerine ilişkin her yılın üçüncü çeyreğinde bilgilendirilmesi, verilen rızaların basit ve ücretsiz bir yöntemle geri alınması, aboneliğin sonlanması halinde daha önceden verilen rızaların geri alınmış olması şeklindeki imkân ve kolaylıkların sağlanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.


Kullanım ve konum verilerimin pazarlama amaçlı kullanılması için onayım/iznim talep edildi. Bu ne anlama geliyor?

Elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanılması ile kullanım verileriniz olarak da adlandırılan haberleşmenin kurulabilmesi için gerekli kayıtlar (trafik verileri) ve kullandığınız ekipmanın konumu hakkında bilgi veren kayıtlar (konum verileri) elde edilebilmekte/oluşabilmektedir.

Trafik verileri; rızanız dışında, EHK’nın 51’inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında, trafiğin yönetimi, arabağlantı, faturalama, usulsüzlük/dolandırıcılık tespitleri ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek veya tüketici şikâyetleri ile arabağlantı ve faturalama anlaşmazlıkları başta olmak üzere, uzlaşmazlıkların çözümü amacıyla sadece işletmeci tarafından yetkilendirilen kişilerle sınırlı kalmak kaydıyla işlenebilecektir.

Bunun yanında, katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması ya da elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması amacıyla ihtiyaç duyulan trafik verileri ile konum verileri, ancak anonim hâle getirilerek veya rızanız kapsamında işlenebilecektir.

Verdiğim rızayı istediğim zaman geri alabilir miyim?

Evet. İşletmecinizin bu amaç doğrultusunda basit ve ücretsiz bir yöntemle, istediğiniz her zaman, kişisel verilerinizin işlenebilmesi için verdiğiniz rızayı geri alabilme imkânı sağlaması gerekmektedir.