Baz İstasyonları

Bulunduğum yerde cep telefonum çekmiyor ne yapmam gerekir?

https://sikayet.btk.gov.tr/giris/ sayfasına üye olarak kapsama sağlanmasını istediğiniz yerin adresi ve işletmeci bilgilerini tarafımıza bildirmeniz halinde, değerlendirilmek üzere ilgili işletmeciye talebiniz iletilecektir.


Baz İstasyonu kaldırılmasını/sökülmesini veya yerinin değiştirilmesi için ne yapmam gerekiyor ?

Kurumumuz; İşletmecilerin Baz istasyonlarını kurdukları adreslerde 3. şahıslarla oluşabilecek yer seçimi, kiralama, kiralama ücreti ve süreleri, sit alanları vs. gibi anlaşmazlıklara müdahil değildir.

İlgili mevzuat hükümlerine göre Güvenlik Sertifikası almış bir baz istasyonunun sökülmesi, kaldırılması veya yerinin değiştirilmesi ile ilgili Kurumumuzun bir yaptırımı bulunmamakta olup uygunsuz bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


Baz istasyonları nerelere kurulabilir?

Mobil haberleşme sistemleri, birçok baz istasyonundan meydana gelen hücresel bir yapı şeklinde oluşturulmaktadır. Baz istasyonları, “Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümlerine uyulması kaydıyla kapsama ve kapasite artışı sağlanması gereken yerlerde kurulabilmektedir.

Baz istasyonların kurulmasında uyulması gereken kriterlerle ilgili düzenleme yapma yetkisi kimdedir?

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca baz istasyonlarının kuruluşunda uyulması gereken kriterlerle ilgili düzenleme yapma yetkisi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’ndadır.

Baz istasyonu nedir ve niçin kurulmaktadır?

Baz istasyonları; alıcı, verici ve güç ünitelerinden oluşan kabin ile sinyalleri yaymak için kule, direk, çatı, bina yüzeyleri vb. yerlere kurulan anten ünitelerinden meydana gelen ve mobil cihazlar ile haberleşmeyi sağlayan sistemlerdir. 

Baz istasyonları, mobil cihazlarla iletişim sağlamak amacıyla kurulmakta olup, baz istasyonlarının kapsama alanında olmayan yerlerde mobil iletişim kurmak mümkün değildir.

Baz istasyonu ile kapsama sağlanan alanlara ilave baz istasyonu kurulmasının sebebi nedir?

Bir baz istasyonu üzerinden sınırlı sayıda abone iletişim kurabilmektedir. İşletmecilerin abone sayılarının artmasına bağlı olarak; arama başarısızlıklarının en düşük seviyede tutulabilmesi ya da kurulan iletişimin kesintisiz olarak devamının sağlanabilmesi için kapsama sağlanan yerlerde de ilave baz istasyonlarının kurulması gerekmektedir. Aksi halde, kapsama alanında olsalar bile kapasitenin dışında kalan aboneler iletişim sağlayamayacaklardır. Şehir merkezlerine kurulan baz istasyonlarının çoğu kapasite artışını sağlamak amacıyla kurulmaktadır.

Baz istasyonlarının sadece şehir dışında değil de şehir merkezlerinde de kurulmasının sebepleri nelerdir?

Mobil cihazlar ile yapılan iletişim, baz istasyonları ile mobil cihazlar arasında karşılıklı olarak gönderilen elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla sağlanmaktadır. Mobil cihazlarla yapılan iletişimde, abone baz istasyonuna ne kadar yakın olursa mobil cihaz çıkış gücünü azaltacak ve abonenin daha az elektromanyetik alana maruz kalmasını sağlayacaktır. Ayrıca, baz istasyonları düşük güçte çalıştıklarından ve kapsanacak bölgedeki abone sayısı da dikkate alınarak belirli bir hücre planlaması çerçevesinde kurulması gerektiğinden, baz istasyonlarının şehir dışında kurulması teknik olarak mümkün değildir. Bu nedenlerle baz istasyonları şehir merkezlerine de kurulmaktadır.

Yakınımızdaki baz istasyonunun ilgili mevzuata uygun olarak kurulup kurulmadığını nasıl anlayabilirim?

Herhangi bir baz istasyonuna, Yönetmelik hükümlerine göre baz istasyonunun ilgili mevzuata uygun olarak kurulduğunun bir göstergesi olarak BTK tarafından güvenlik sertifikası düzenlenmiş olması gerekmektedir. Söz konusu baz istasyonlarına güvenlik sertifikası düzenlenmiş olup olmadığı hususunda, baz istasyonu sahibi mobil işletmeciden veya bunun mümkün olmaması durumunda BTK Bölge Müdürlüklerinden bilgi temin edilebilir.

Baz istasyonları için güvenlik sertifikası düzenlenmesindeki amaç nedir?

Güvenlik Sertifikası bir baz istasyonunun, faaliyet gösterdiği yerde BTK tarafından çıkartılan Yönetmelik hükümlerine göre kurulduğu, çalıştığı ve işletildiğinin belgesidir.

Herhangi bir baz istasyonunun elektromanyetik alan değerlerini ölçtürmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Baz istasyonlarıyla ilgili olarak ölçüm talebinizin bulunması durumunda, BTK tarafından Ölçüm Yetki Belgesi verilen, kurum, kuruluş ve şirketlere 1.052,09  TL’yi (2018 yılı için) geçmemek üzere bedeli mukabilinde ölçüm yaptırılabilmektedir. Söz konusu firmalara ilişkin güncel listeye https://www.btk.gov.tr/olcum-yetki-belgeli-kuruluslar internet adresinden ulaşılabilmektedir.


Sadece şikayet olması halinde mi ölçüm yapılmaktadır?

Baz istasyonları sadece şikâyet olması durumunda ölçülmemektedir. BTK tarafından Güvenlik Sertifikası düzenlenmiş olan her baz istasyonu gerek BTK Uzmanları gerekse BTK’dan Ölçüm Yetki Belgesi almış olan kurum, kuruluş veya şirketler tarafından ölçülmektedir.

Baz istasyonlarının insan ve çevre sağlığına olası etkileri konusunda BTK tarafından neler yapılmaktadır?

Ülkemizde cihaz başına uygulanan elektromanyetik alan limit değerleri, çalışmaları Avrupa’da birçok ülke tarafından kabul edilen ve bağımsız bir kuruluş olan Uluslararası Radyasyondan Koruma Komisyonu (ICNIRP) tarafından belirlenen limit değerlerin 2/9’una tekabül etmektedir. Örneğin, GSM 900 için ICNIRP’nin ortamda aşılmamasını tavsiye ettiği elektrik alan şiddet değeri, E= 41 V/m iken, ülkemizde bu değer cihaz başına E= 9,15 V/m’ye indirilmiş durumdadır. Aynı noktada çok daha fazla baz istasyonu kurulması durumunda ise ortam olarak ICNIRP’nin önerdiği 41 V/m’nin % 75’i  hedef değer olarak alınmaktadır. Dolayısıyla cihaz başına getirilen 9,15 V/m’lik limit değer ile Ülkemiz gelişmiş pek çok ülkeden daha korumacı bir yaklaşım göstermektedir.