Hangi Telsiz Cihazları İçin İzin ve Ruhsatname Alınması Gerekir? İzin ve Ruhsatname Alınmadan Kullanılabilen Telsiz Cihazları Nelerdir?

05/11/2008 tarih ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun (EHK) "Telsiz kurma ve kullanma izni, telsiz ruhsatnamesi ve kullanıma ilişkin esaslar" başlıklı 37'nci maddesinde; "(1) Radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin ilgili kanununda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, Kurum düzenlemelerinde belirtilen ve işletilmesi için frekans tahsisine ihtiyaç gösteren telsiz cihaz veya sistemi kullanıcıları, telsiz kurma ile kullanma izni ve telsiz ruhsatnamesi almak zorundadır. Bu kapsamdaki kullanıcılar telsiz cihaz veya sistemlerini Kurum düzenlemeleri ve telsiz ruhsatnamesinde belirtilen esaslara uygun olarak hükmü kurmak ve kullanmak mecburiyetindedirler." yer almaktadır. Bu durumda, Kurum düzenlemelerinde belirtilen ve işletilmesi için frekans tahsisine ihtiyaç gösteren telsiz cihaz veya sistemi için izin alınması gerekmektedir.

11/09/2012 tarihli ve 28408 sayılı Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmelik; kullanım amacına göre belirlenen frekans bandlarında ve güç limitlerinde çalışan, diğer sistemlerde elektromanyetik girişime sebep olmadan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılan, Kurum tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihazlarının yayın özelliklerini, frekans bandlarını, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kurulması ve kullanılması usul esaslarını kapsamaktadır. KET Yönetmeliğinde belirtilen şartları karşılamak ve Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak kaydıyla PMR446, Wi-Fi, bluetooth. vb. telsiz cihazları telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tesciline gerek olmaksızın kurularak kullanılabilir. Ancak, KET cihazlarının bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterler ile kullanım amaçları dışında kullanılmak istenmesi durumunda, Kurumdan telsiz kurma ve kullanma izni alınması gerekmektedir.

Amatör telsiz cihazları ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden alınmış Amatör Telsizcilik Belgesi sahiplerince 18/07/2009 tarih ve 27292 sayılı Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği’nde belirtilen teknik kriterlere (frekans bandı, güç, anten vb.)  uygun olmak, işletmeci veya kullanıcıların telsiz sistemi üzerinde herhangi bir elektromanyetik girişime neden olmamak kaydıyla Kurumumuzdan herhangi bir izin, frekans tahsisi ve ruhsatname almaksızın kullanabilmektedir.

Aksi takdirde, EHK’nın "Cezai Hükümler" başlıklı 63’ncü maddesinde; "(4) Kurma ve kullanma izni ile ruhsatname alınması gereken telsiz cihazı veya sistemlerini bu Kanunun 37’nci maddesine aykırı olarak, Kurumdan izin almaksızın satan, kuran, işleten ve kullananlar hakkında ikibin güne kadar adlî para cezası uygulanır. Bu cihazları, gerekli izinler alınmış olsa bile millî güvenliği ihlal amacıyla kullananlar eylemleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar." hükmü bulunmaktadır.