Abonelere Yapılacak İadelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar

5 Aralık 2017 Tarihli ve 30261 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 99 uncu maddesi ile 5809 sayılı EHK’nın 60 ıncı maddesine eklenen 9 uncu fıkrasındaki “(9) İşletmecinin tüketicilerden haksız olarak ücret tahsil ettiğinin tespiti hâlinde, idari yaptırım uygulama hakkı saklı kalmak kaydıyla, işletmeci bu tutarları tüketicilere iade etmekle yükümlüdür. İadeye ilişkin kararın Kurum tarafından işletmeciye tebliğ edildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde işletmecinin tüketiciye ulaşamaması veya Kurum tarafından haklı görülen herhangi bir nedenle işletmeci tarafından iadelerin gerçekleştirilememesi halinde, bu iade bedelleri evrensel hizmet gelirleri olarak genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlığın merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir” hükmü yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu hüküm ile işletmeciler tarafından elektronik haberleşme hizmeti sunumunda tüketicilerden haksız olarak ücret alındığının tespiti halinde Kurumun idari yaptırım hakkı saklı kalmak kaydıyla, haksız alınan tutarların tüketicilere iade edilmesi hususunda işletmecilere yükümlülük getirilmiş ayrıca, iadeye ilişkin Kurul Kararının işletmeciye tebliğine müteakip, iki yıl içerisinde hak sahibi tüketicilere ulaşılamaması ya da Kurum tarafından haklı görülen herhangi bir nedenle iadelerin işletmeciler tarafından yapılamaması halinde, söz konusu tutarların evrensel hizmet gelirleri olarak genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın (UDHB) merkez muhasebe birimi hesabına yatırılması hususuna yönelik olarak söz konusu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi görevinin Kurumumuza verilmiş olması nedeniyle bu Kanun değişikliğine paralel olarak ve günün ihtiyaçları kapsamında “Abonelere Yapılacak İadelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar” konulu 01.03.2018 - 2018/DK-THD/57 sayılı Kurul Kararı alınmıştır.

 

Bahsi geçen karara buradan ulaşabilirsiniz.