Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik Çalışması

Bilindiği üzere, 2010 yılında Anayasa’da yapılan değişiklik ile kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hususların kanunla düzenlenmesi anayasal bir prensip olarak kabul edilmiştir.

Kurumumuz görev ve sorumlulukları kapsamında ise Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (EHK) başta mülga 51’inci maddesi ve 4, 6, 12’inci maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan, 24/07/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası haricinde 24/07/2013 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik, kişisel verilerin korunmasına ilişkin ülkemizde öncü bir düzenleme olmuştur.

Ancak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 05/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 51'inci maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi ile 2013/122 esas sayılı başvurusu ile Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. Anayasa Mahkemesinin 09/04/2014 tarihli kararı ile EHK’nın 51’inci maddesinin iptaline, iptal kararının Anayasa'nın 153'üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 66’ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda anılan Yönetmelik maddeleri 26/01/2015 tarihi itibariyle hükümsüz kalmış bulunmaktadır.

Bu bağlamda, hukuki boşluğun oluşmamasını teminen, Anayasa hükmü gereği, elektronik haberleşme sektörü özelinde bir kanun hazırlanması ihtiyacı hâsıl olmuş ve bu minvalde EHK’nın 51’inci maddesi yeniden hazırlanmıştır. Söz konusu madde ile elektronik haberleşme sektörüne özgü kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına yönelik hususlara ilişkin çerçeve çizilmiştir.

Devam eden süreçte, anılan kanun maddesi hükümlerinin uygulanmasına ilişkin hususların netleştirilmesi, uygulamada yeknesaklığın sağlanması ve ikincil hususların düzenlenmesi amacıyla taslak Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik hazırlanması planlanmaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu Yönetmelik’in yürürlüğe girmesini teminen Kurumumuzca çalışmalar sürdürülmektedir.